Hälsovalet:
http://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Halso–och-vardval-i-Skane/

1177 e-tjänster:
http://www.1177.se/Skane/Tema/E-tjanster/

Patientavgifter:
http://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Avgifter-i-varden/

Sjukskrivningspolicy:
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/sjukskrivning/#16266

FASS för allmänhet
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=2

Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

1177

https://www.1177.se/Skane/

Covid-19 Information 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/